Klubi põhikiri

JALGPALLIKLUBI “LOOTOS”  P Õ H I K I R I

ÜLDSÄTTED

Artikkel 1 – NIMI

1.1. Mittetulundusühingu nimi on Jalgpalliklubi “Lootos” (edaspidi: Klubi).

Artikkel 2 – ASUKOHT

2.1. Klubi asukoht on Põlva linn ja aadress Piiri tänav 5, postiindeks 63304.

2.2. Klubi tegevuspiirkonnaks on Põlva vald, Põlva maakond ja Lõuna-Eesti.

Artikkel 3 – KEEL

3.1. Klubi ametlik ja töökeel on eesti keel.

Artikkel 4 – STAATUS

4.1. Klubi on asutatud 27.oktoobril 1994. aastal, Põlva linnas.

4.2. Klubi on mittetulundusühinguna tegutsev vabatahtlik ühendus, mille põhitegevus on suunatud

spordi harrastamisele ja oma liikmete vaba aja sportlikuks veetmiseks tingimuste loomine.

4.3. Klubi ühendab jalgpalli vastu huvi tundvaid, jalgpalliga tegelevaid või jalgpalli arendamisest

ning toetamisest huvitatud füüsilisi ja juriidilisi isikuid.

4.4. Klubi on eraõiguslik juriidiline isik ja asutatud Eesti Mittetulundusühingute seaduse alusel.

Klubi õigusvõime põhineb mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kandmise hetkest.

4.5. Klubil on oma sümboolika ja tal on selle kasutamise ja käsutamise ainuõigus.

4.6. Mis tahes õigused, mis tulenevad Klubi võistluste või muude Klubi ürituste korraldamisest või

kaasnevad nendega, kuuluvad Klubile. Nendeks õigusteks on muu hulgas võistluste ja

üritustega seotud rahalised õigused, meediaõigused (sh tele-, raadio-, interneti- ja multimeedia

õigused), reklaami-, turustus-, autori- jm õigused.

Artikkel 5 – TEGEVUSE PÕHIMÕTTED

5.1. Klubi tegevus rajaneb demokraatia ja heategevuse põhimõttel, liikmete omaalgatusel ja

ühistegevusel, juhtorganite valitavusel ja valitud organite aruandlusel liikmete ees.

5.2. Klubi juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest, klubi Põhikirjast,

Eesti Jalgpalli Liidu, FIFA ja UEFA põhikirjadest, juhenditest, direktiividest, juhtorganite

otsustest ja nendega kooskõlas kehtestatud muudest aktidest ning avalikkuse huvidest.

5.3. Klubi välistab enda ja oma liikmete tegevuses mis tahes diskrimineerimise rahvuse, rassi,

nahavärvuse, soo, keele, päritolu, usutunnistuse, poliitiliste või muude veendumuste, samuti

varalise ja sotsiaalse seisundi või muude asjaolude põhjal.

5.4. Klubi, tema liikmed, juhtorganid, ametnikud (sh komisjonide liikmed, treenerid, kohtunikud,

samuti muud isikud, kes vastutavad tehnilise, meditsiinilise, administratiivse tegevuse eest,

edaspidi nimetatud ka ametnikud), vahendajad ja mängude agendid (edaspidi agendid) ning

mängijad peavad kinni EJL, FIFA ja UEFA põhikirjadest, juhenditest, direktiividest, otsustest

ning FIFA eetikakoodeksist.

5.5. Majandustegevuse kaudu tulu saamine ei ole Klubi põhitegevus. Klubi tulu kasutatakse

Põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks, tulu liikmete vahel ei jaotata.

2

Artikkel 6 – EESMÄRGID JA TEGEVUS

6.1. Klubi eesmärk on heategevuslik jalgpalli edendamine Põlva maakonnas ja Eestis,

jalgpallitegevuse juhtimine ning Klubi esindamine organisatsioonides ja avalikkuse huvides.

6.2. Klubi tegevuse eesmärkideks on:

6.2.1. jalgpalli arendamine ja Klubi liikmete ühistest huvidest lähtuvalt jalgpalliga tegelemiseks,

ja sportimiseks võimaluste ja tingimuste loomine.

6.2.2. koostöös riigiasutustega, kohalike omavalitsustega, organisatsioonidega, juriidiliste ja

füüsiliste isikutega nii Eestist kui välisriikidest piirkonnas jalgpallialase tegevusega vaba

aja sisustamine, tervislike eluviiside populariseerimine ja kogukondlike väärtushinnangute

ja traditsioonide hoidmine;

6.3.Eesmärkide täitmiseks Klubi:

6.3.1. koondab, ühendab ja kaasab jalgpallist huvitatud isikuid;

6.3.2. propageerib spordiga tegelemist ja kaasab Klubi tegevusse jalgpallist huvitatud noori, nende

vanemaid, jalgpalli harrastajaid ja toetajaid. Arendab aktiivset kogukondlikku tegevust Klubi

tegevuse ja jalgpalli toetamiseks;

6.3.3.korraldab oma liikmete, noorliikmete ja mängijate sportlikku tegevust, organiseerib

jalgpallitreeninguid, -võistlusi, -turniire ja teisi jalgpalliga seonduvaid üritusi;

6.3.4.töötab välja ja täiendab Klubi arengukava ning viib ellu jalgpalli arengusuunad ja

tegevuskavad;

6.3.5.peab kõikide Klubis registreeritud jalgpallimängijate registrit ja esindab neid suhetes Eesti

Jalgpalli Liidu ja teiste spordiklubidega;

6.3.6.koostab klubisiseseid edetabeleid, määrab Klubi esindajad ja võistkondade koosseisud

riigisisestel kui välismaal toimuvatele võistlustele;

6.3.7.töötab välja Klubi ja piirkondlike võistluste juhendeid, hangib Klubi liikmetele ja

personalile treeninguteks ja enesetäiendamiseks vajalikke metoodilisi materjale. Korraldab

õppeseminare, kursusi, treeninglaagreid ja korraldab nii riigisiseseid kui välislähetusi;

6.3.8.palkab Klubi võimalustest lähtuvalt treenerid, juhendajad, spetsialistid ja muu personali;

6.3.9.annab välja või määrab stipendiumid ja toetused, autasustab ja tunnustab Klubi mängijaid,

liikmeid ning toetajaid;

6.3.10.Klubi jalgpallialase tegevuse edendamiseks viib rahaliste vahendite hankimise eesmärgil

läbi tasulisi spordi- ja kultuuriüritusi, võtab vastu rahalisi toetusi ja annetusi, käsutab ja teostab

tegevusi Klubi kinnis- ja vallasvara ning Klubi omandusse või valdusesse kuuluvate vahendite ja

taristuga, sõlmib lepinguid ja kokkuleppeid;

6.3.11.korraldab jalgpallikooli, -klassi ja –akadeemia tööd, koordineerib fan-klubi tegevust ja

toetust, organiseerib Klubi liikmetele ja toetajatele tingimusi ja võimalusi Klubi tegevuses

osalemiseks ja Klubi kandepinna laiendamiseks.

KLUBI LIIKMESKOND

Artikkel 7 – LIIKMELISUSE TINGIMUSED

7.1. Klubi liikmeteks saavad olla vanemad kui üheksateist (19) aastased füüsilised isikud ja Eesti

Vabariigis registreeritud juriidilised isikud, kes tunnistavad ja täidavad käesolevat Põhikirja ja

teisi Klubi kehtestatud ja jalgpallialast tegevust reguleerivaid dokumente, osalevad aktiivselt

Klubi tegevuses, tasuvad regulaarselt liikmemaksu ning aitavad oma tegevusega kaasa Klubi

eesmärkide elluviimisele ja klubilisele tegevusele.

7.2. Klubi noorliikmeteks saavad olla Klubi tegevuses osaleda soovivad kuni 19-aastased

füüsilised isikud, kes tunnistavad ja täidavad käesolevat Põhikirja ja muid Klubi kehtestatud

jalgpallialast tegevust reguleerivaid dokumente, osalevad aktiivselt Klubi tegevuses, tasuvad

regulaarselt liikmemaksu ning aitavad oma tegevusega kaasa Klubi eesmärkide elluviimisele ja

klubilisele tegevusele. Noorliikmed ei ole Klubi liikmed (MTÜS § 12 lg 1 mõttes), vaid

3

liikmekandidaadid. Noorliikme klubi liikmekandidaadiks astumise avalduse esitab noorliikme

vanem või eestkostja Klubi juhatusele ning positiivse otsuse korral sõlmitakse Klubi juhatuse ja

lapsevanema või täisealise eestkostja vahel vastavasisuline leping (nn. Noorliikme leping).

7.3. Klubi auliikmeks saavad olla Klubi liikmed või isikud, kellel on märkimisväärsed teened

Klubi juhtimisel, tegevuse edendamisel või toetamisel. Klubi auliikme (kandidaadi kirjaliku

nõusoleku alusel) esitab Üldkogule kinnitamiseks Klubi President. Auliige on vabastatud Klubi

liikmemaksust. Auliikmel, kui ta ei ole samaaegselt tegevliige, on Üldkogul hääleõiguseta

sõnaõigus. Auliikmel ei ole õigust oma esindusõigust kellelegi volitada. Üldkogul on õigus Klubi

maine kahjustamise korral auliikme staatus ära võtta.

Artikkel 8 – LIIKMEKS VASTUVÕTMINE

8.1. Klubi liikmeks või noorliikmeks astumiseks tuleb klubi Juhatusele esitada vormikohane

kirjalik sooviavaldus, millega liikmeks või noorliikmeks astuda soovija kinnitab, et ta:

8.1.1. järgib Klubi Põhikirja, juhendeid, otsuseid ja muid klubi kehtestatud jalgpallitegevust

reguleerivaid dokumente;

8.1.2. järgib kõikides Eesti sisestes jalgpallivaidlustes, mis on seotud või tekivad seoses Klubi

Põhikirja või muude klubi dokumentide täitmisega, käesolevas Põhikirjas ning muudes Klubi

dokumentides ette nähtud vaidluste lahendamise korda.

8.2. liikmeks või noorliikmeks vastuvõtmise otsustab Klubi juhatus ühe (1) kalendrikuu jooksul

arvates avalduse laekumise päevast. Kui Klubi juhatus keeldub taotlejat liikmeks vastu võtmast,

võib taotleja nõuda, et tema liikmeks vastuvõtmine otsustataks Klubi Üldkogul. Selleks esitab

taotleja kümne (10) päeva jooksul arvates keeldumisotsuse saamisest avalduse Klubi juhatusele,

kes paneb selle Üldkogu päevakorda.

8.3. Klubis kehtib liikmetele ja noorliikmetele aastamaks. Igaaastase liikmemaksu suuruse ning

selle tasumise tähtaja füüsilisest ja juriidilisest isikust liikmetele ja noorliikmetele kinnitab

Üldkogu.

8.4. Klubi liikmeks astumise avaldusel peab olema vähemalt kahe Klubi liikme allkirjaga

kinnitatud soovitus.

Artikkel 9 – LIIKMELISUSE LÕPPEMINE

9.1. Liikmelisust ja liikmeõiguste teostamist ei saa üle anda ega pärandada.

Liikmelisus lõpeb:

9.1.1. füüsilisest isikust liikme nimetamisega auliikmeks;

9.1.2. liikme Klubist välja arvamisel;

9.1.3. liikme surma korral;

9.1.4. juriidilisest isikust liikme lõpetamisel, ühinemisel, jaotumisel või liikmest väljaarvamisel.

9.1.5. noorliikme üheksateistkümne (19) aastaseks saamisel või liikmest väljaarvamisel, seejuures

jäävad noorliikme mängijaõigused Klubi omandusse veel kolmeks (3) aastaks alates tema

viimasest ametliku mängu päevast Klubi eest või klubi eest, kelle võistkonda mängija tähtajaliselt

on antud.

Artikkel 10 – LIIKME VÄLJAASTUMINE JA VÄLJAARVAMINE

10.1. Klubi liikmel või noorliikmel on õigus avalduse alusel Klubist välja astuda.

10.2. Liige või noorliige võib Klubist välja astuda pärast kuue (6) kuulise etteteatamistähtaja

möödumist. Etteteatamistähtaja nõuet ei kohaldata, kui liikme õigusi ja kohustusi muudetakse

oluliselt või kui liikmeks jäämine ei ole õiglase hinnangu kohaselt võimalik

10.3. Liikme või noorliikme võib Klubist välja arvata Juhatuse otsusega, kui:

10.3.1 ta ei täida või on rikkunud tõsiselt Klubi Põhikirja või Klubi kehtestatud jalgpallitegevust

reguleerivate dokumentide nõudeid või eirab Klubi pädeva organi vastu võetud otsuseid;

4

13.3.2 ta rikub tõsiselt FIFA ja UEFA põhikirju, juhendeid, direktiive ning nende alusel või

nendega kooskõlas vastu võetud otsuseid;

10.3.3. ta on kahjustanud Klubi moraalselt või materiaalselt,

10.3.4. ta on jätnud tasumata Klubi liikmemaksu pikema perioodi vältel kui üks (1) kalendriaasta.

10.4. Klubist välja arvatud liikmele või noorliikmele tuleb tema Klubist valjaarvamise otsuse

tegemisest ja selle põhjustest kirjalikult teatada kümne (10) kalendripäeva jooksul alates Juhatuse

poolt vastavasisulise otsuse tegemisest.

10.5. Väljaarvatud liikmel või noorliikmel on õigus nõuda väljaarvamise otsuse ülevaatamist

Üldkogu poolt, teavitades sellest Juhatust kirjalikult kümne (10) kalendripäeva jooksul alates

Juhatuse poolt vastavasisulise otsuse kätte saamisest, kes paneb selle Üldkogu päevakorda

10.6. Kui liikmelisus lõppeb majandusaasta keskel, tuleb liikmemaks tasuda kogu majandusaasta

eest.

10.7. Liikmelisuse lõppemisel liikmemakse ei tagastata.

10.8. Isikul, kelle liikmelisus Klubis on lõppenud, ei ole õigust Klubi varale.

10.9. Liikmelisuse lõppemine, sh liikme väljaastumine, liikme väljaarvamine, liikmeks oleva

mittetulundusühingu või äriühingu lõppemine ja lõpetamine, ei too kaasa olemasolevate varaliste

kohustuste lõppemist Klubi või tema liikme suhtes.

Artikkel 11 – LIIKME ÕIGUSED

11.1. Klubi liikmel on õigus:

11.1.1. osaleda Klubi tegevuses ja aidata kaasa Klubi eesmärkide saavutamisele ning ülesannete

täitmisele;

11.1.2. võtta hääleõigusega osa Üldkogu tööst otse või volitatud esindaja kaudu;

11.1.3. esitada kandidaate Klubi valitavatesse organitesse;

11.1.4. esitada järelepärimisi ja ettepanekuid Klubi valitavate organite tegevuse kohta ning saada

teavet Klubi tegevuse kohta;

11.1.5. kasutada Klubi vara, sümboolikat ja klubi poolt loodud sportimistingimusi vastavalt

kehtestatud korrale;

11.1.6. esitada Klubi juhtorganitele taotlusi ühekordse materiaalse abi või moraalse toetuse

saamiseks.

11.1.7. Klubist välja astuda.

Artikkel 12 – LIIKME KOHUSTUSED

12.1. Klubi liige on kohustatud:

12.1.1. järgima Klubi Põhikirja, juhendeid, otsuseid ja teisi Klubi või EJL kehtestatud ja

jalgpallitegevust reguleerivaid dokumente ning nende alusel vastu võetud otsuseid;

12.1.2. pidama kinni lojaalsuse, ausameelsuse ja sportlikkuse printsiipidest ja Ausa Mängu (Fair

Play) põhimõtetest. Hoiduma tegudest, mis kahjustavad või võivad kahjustada nimetatud

põhimõtteid;

12.1.3. osalema aktiivselt kõikide klubiliste ürituste ja võistluste korraldamises ja läbiviimises;

12.1.4. osa võtma korraliste ja erakorraliste Üldkogu koosolekutest ning valitavatesse

Organitesse kuulumisel nende tööst;

12.1.5. tasuma õigeaegselt kõik Klubi poolt kehtestatud maksud;

12.1.6.kasutama heaperemehelikult ja säästlikult Klubi vara ja välja antud varustust ning

tagastamas selle Klubi juhatuse esimese nõude peale. Välja antud võistlus- ja treeningvarustuse

kaotamise, tahtliku rikkumise või Klubist lahkumise korral hüvitama selle vastavalt Klubi poolt

kehtestatud jääkväärtusele;

12.1.7. hoiduma mis tahes avaldustest ja tegudest, mis kahjustavad Klubi või jalgpalli kui

spordiala mainet;

12.1.8. hoidma salajas Klubi konfidentsiaalset informatsiooni ja ärisaladusi;

5

12.2. klubi noorliikmed on kohustatud:

12.2.1. järgima Klubi Põhikirjas, Noorliikme lepingus ja -meelespeas sätestatud tingimusi;

12.2.2. tegelema regulaarselt jalgpallitreeningute ja oma jalgpallialaste oskuste, teadmiste

süstemaatilise täiendamise ja arendamisega;

12.2.3. osalema ja võtma osa kõikidest Klubi kalenderplaani kantud treeningutest, võistlustest,

laagritest, turniiridest, testidest või muudest üritustest.

12.2.4. kandma Klubi treeningutel ja võistlustel Klubi varustust/riietust ja suhtuma sellesse

heaperemehelikult ja säästvalt;

12.2.5. mitte osalema teiste Klubide treeningutel või mängudel ilma Klubi Spordidirektorilt või

selle puudumisel Klubi Juhatuselt selleks kirjalikku nõusolekut omamata;

12.2.6. mitte asuma läbirääkimistesse teiste Klubide esindajatega ilma selleks Klubi juhatuse käest

kirjalikku nõusolekut omamata;

12.2.7. tasuma Klubi aastamaksu ja teised Klubi poolt kehtestatud maksud õigeaegselt.

KLUBI JUHTIMINE JA JÄRELEVALVE.

Artikkel 13 – KLUBI ORGANID

13.1. Klubi Organite valimine või määramine toimub Klubi Põhikirjas ettenähtud korra kohaselt,

järgides valimise või määramise sõltumatuse põhimõtet.

13.2. Klubi Organid ja nende liikmed on oma töös sõltumatud.

13.3. Klubi Organid on:

13.3.1 Üldkogu.

13.3.2 Juhatus.

13.3.3 Komisjonid.

13.3.4.Toimkonnad

13.4. Kõik Klubi Organite liikmed järgivad oma tegevuses FIFA eetikakoodeksi nõudeid.

13.5 Klubi Organi liige ei tohi hääletamisel osaleda, kui hääletusel osalemisega kaasneb või

võib kaasneda otsene huvide konflikt

Artikkel 14 – ÜLDKOGU

14.1. Klubi kõrgemaks Organiks on Klubi liikmete Üldkogu.

14.2. Üldkogul kutsutakse kõik Klubi liikmed.

14.3. Üldkogul võivad lisaks Klubi liikmetele osaleda Auliikmed ja Komisjonide ja Toimkondade

esimehed.

14.4. Juhatus võib vastavalt vajadusele kutsuda Üldkogule külalisi ja esinejaid, kes ei ole Klubi

liikmed.

14.5. Iga Klubi liige võib saata Üldkogule enda esindajana ühe delegaadi, kelle esindusõigus

tuleneb seadusest või kellele on antud lihtkirjalik volikiri. Üks delegaat võib esindada ainult üht

liiget. Delegaadiks saab olla ainult mõni teine Klubi liige.

14.6. Igal liikmel on Üldkogul üks hääl.

14.7. Üldkogu kutsub kokku Juhatus vähemalt üks (1) kord kalendriaasta jooksul.

14.8. Juhatus on kohustatud Üldkogu kokku kutsuma ka siis, kui seda nõuavad Klubi huvid või

nõue Üldkogu kokkukutsumiseks on esitatud kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10

Klubi liikmete poolt. Kui juhatus ei kutsu Üldkogu kokku ülaltoodud korras liikmete poolt

esitatud nõude alusel, võivad taotlejad Üldkogu ise kokku kutsuda samas korras Juhatusega.

14.9. Üldkogu kokkukutsumisest peab ette teatama vähemalt seitse (7) päeva ning

kokkukutsumise teates peab olema ära näidatud Üldkogu koosoleku toimumise aeg, koht ja

päevakorra projekt.

6

Artikkel 15 – ÜLDKOGU PÄDEVUS

15.1. Üldkogu võtab vastu otsuseid Klubi juhtimise küsimustes, mis ei ole antud käesoleva

Põhikirjaga Juhatuse pädevusse.

15.2. Üldkogu pädevusse kuulub:

15.2.1. Põhikirja vastuvõtmine ja muutmine;

15.2.2. Üldkogu päevakorra kinnitamine;

15.2.3. Mandaatkomisjoni aruande kinnitamine ja häältelugemiskomisjoni valimine;

15.2.4. Juhatuse liikmete volituste aja ning selleks ajaks valitavate Juhatuse liikmete arvu

kinnitamine;

15.2.5. Presidendi ja Juhatuse liikmete valimine ja tagasikutsumine;

15.2.6. Revidendi määramine

15.2.7. liikmemaksude määra ning tasumise tähtaja kehtestamine;

15.2.8. Juhatuse aruande ära kuulamine ja sellele hinnangu andmine;

15.2.8. majandusaasta aruande kinnitamine;

15.2.9. Juhatuse liikme või Revidendiga (revisjonikomisjoni liikmega) tehingu tegemise või

tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes Klubi esindaja määramine;

15.2.10. Klubi kinnisasjade või registrisse kantud vallasasjade võõrandamise või asjaõigusega

koormamise otsustamine ning vastavate tingimuste kehtestamine.

15.2.11. Klubi lõpetamise, ühinemise või jagunemise otsustamine;

15.3. Üldkogu on pädev vastu võtma otsuseid küsimustes, mis on Üldkogu kokkukutsumisel

teatavaks tehtud. Küsimustes, mida ei ole Üldkogu kokkukutsumisel teatavaks tehtud, võib vastu

võtta otsuseid, kui Üldkoosolekus osalevad või on esindatud kõik klubi liikmed.

Artikkel 16 – ÜLDKOGU RAKENDAMINE

16.1. Üldkogu juhatab Klubi President või tema puudumisel liikmete soovil koosolekul valitud

juhataja.

16.2. Üldkogu läbiviimiseks valitakse Üldkogu juhataja ettepanekul protokollija ja kuni kolme

(3) liikmeline häältelugemise komisjon.

16.3. Üldkogu koosolek viiakse läbi koosolekul vastuvõetud reglemendi järgi.

16.4. Hääletamise kord määratakse Üldkogu reglemendiga. Kui ka üks Üldkogul osalev klubi

liige nõuab salajast hääletamist, tuleb antud küsimuses võtta otsus vastu salajase hääletamise teel.

16.5. Üldkogu kohta koostatakse protokoll, millele kirjutavad alla koosoleku juhataja ja

protokollija.

Artikkel 17 – ÜLDKOGU OTSUSTUSVÕIMELISUS JA OTSUSTE VASTUVÕTMINE

17.1 Üldkogu võib vastu võtta otsuseid, kui:

17.1.1. sellel osaleb või on esindatud üle poole Klubi liikmetest.

17.1. Kui Üldkogu ei ole p.16.6.1. kvooruminõude mittetäitmise korral pädev otsuseid vastu

võtma, siis kutsub Juhatus kolme (3) nädala jooksul kokku uue Üldkogu sama päevakorraga.

17.2. Teist korda kokkukutsutud Üldkogu on otsustusvõimeline sõltumata osavõtvate või

esindatud liikmete arvust, kuid üksnes juhul, kui Üldkogul osaleb või on esindatud vähemalt kaks

liiget.

17.3. Teist korda kokku kutsutud Üldkogul ei tohi otsustada Põhikirja muutmist, Organite

liikmete valimist või vabastamist, liikme väljaarvamist või Klubi tegevuse lõpetamist.

7

17.4. kui Üldkogu kokkukutsumisel on rikutud Põhikirjaga sätestatud nõudeid, ei ole Üldkogu

õigustatud otsuseid vastu võtma, välja arvatud siis, kui Üldkogus osalevad või on esindatud kõik

Klubi liikmed.

17.5. Erakorraline Üldkogu on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa või on esindatud rohkem

kui 2/3 EJL liikmetest. Erakorralise Üldkogu otsustusvõime puudumise korral erakorralist

Üldkogu uuesti kokku ei kutsuta.

17.6. Üldkogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud Klubi

liikmetest või nende esindajatest.

17.7. Klubi tegevuse eesmärgi muutmiseks on vajalik kõigi Klubi liikmete nõusolek.

17.8. Üldkogul mitteosalenud liikmete nõusolek peab olema esitatud kirjalikult.

17.9. Üldkogu otsus loetakse vastuvõetuks ilma koosolekut kokkukutsumata kui otsuse poolt

hääletavad kirjalikult kõik Klubi liikmed.

17.10. Liige ei või hääletada, kui:

17.10.1. Klubi otsustab temaga või temaga võrdset majanduslikku huvi omava isiku tehingu

sõlmimist või temaga kohtuvaidluse alustamist või lõpetamist.

17.11. Isiku valimisel loetakse valituks kandidaat, kes sai teistest enam hääli. Isiku valimine toimub

sajalase hääletuse teel, välja arvatud juhul, kui kandidaatide arv vastab valitavate ametikohtade arvule

või kui Üldkogu ei otsusta teisiti. Kui ükski kandidaat ei saa nõutavat häälteenamust, peetakse kahe

kõige rohkem hääli kogunud kandidaadi vahel teine hääletusvoor. Valituks loetakse kandidaat, kes sai

rohkem hääli. Võrdselt hääli kogunute vahel korraldatakse lisahääletusvoor.

17.12.Üldkogu võib vastu võtta otsuseid Põhikirja muutmise kohta, kui selles osaleb või on

esindatud üle 2/3 klubi liikmetest. Põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt

hääletavad üle 2/3 Üldkogul osalenud liikmetest või nende esindajatest. Põhikirjamuudatus

jõustub selle registrisse kandmise hetkest.

17.13. Üldkogu otsuse võib kehtetuks tunnistada kohus, kui Üldkogu otsus on vastuolus seaduse

või Klubi Põhikirjaga ning sellekohane avaldus on esitatud Klubi liikme või juhatuse liikme poolt

hiljemalt kolme (3) kuu jooksul otsuse vastuvõtmisest.

Artikkel 18 – JUHATUS JA PRESIDENT

18.1. Klubil on Juhatus, mis seda juhib ja esindab.

18.2. Klubi juhatuse liikmete minimaalne arv on kolm.

18.3. Juhatuse liige peab olema teovõimeline füüsiline isik.

18.4. Vähemalt pooled Klubi juhatuse liikmed peavad olema EV kodanikud.

18.5. Juhatuse liikmed esindavad Klubi kõikides õigustoimingutes ühiselt, välja arvatud President,

kes esindab Klubi ainuisikuliselt.

18.6. vastavalt juhatuse liikmete arvule kinnitatakse kõikidele juhatuse liikmetele vastutusalad ja

sellest tulenevalt põhiülesanded.

18.7. Presidendi põhiülesanne on Klubi tegevuse üldine juhtimine, Klubi esindamine rahvusvahelistes

organisatsioonides ja avalikkuse ees. President korraldab ja koordineerib juhatuse tegevust ja osaleb

kõikide komisjonide töös.

18.8 Presidendi äraolekul või tema volitusel täidab tema ülesandeid Asepresident, viimase äraolekul

kõige vanem juhatuse liige.

18.9 vähemalt kolm täisametiaega klubi Presidendiks või juhatuse liikmeks olnud isik saab pärast

volituste lõppemist automaatselt Auliikmeks.

18.10. juhatuse liikmed ja Presidendi valib Üldkogu kolmeks (3) aastaks.

Artikkel 19 – PRESIDENDI JA JUHATUSE VALIMINE JA TAGASIKUTSUMINE

19.1. Juhatuse liikmete valimisel on otsustavaks ülesseatud kandidaatidele antud suurem häälte

arv eeldusel, et kandidaadi poolt hääletab üle poole Üldkogul osalenud Klubi liikmetest või nende

esindajatest.

19.2. Juhatuse üheks liikmeks on President, kes korraldab Juhatuse tegevust.

8

19.3. President valitakse teistest Juhatuse liikmetest eraldi.

19.4. Presidendi valimisel on otsustavaks ülesseatud kandidaatidele antud suurem häälte arv

eeldusel, et kandidaadi poolt hääletab üle poole Üldkogul osalenud Klubi liikmetest või nende

esindajatest. Juhul kui üks või mitu Juhatuse liiget või eraldi valitav President jääb valimata

põhjusel, et nad ei saanud üle poole Üldkogul osalenud Klubi liikmete või nende esindajate

häältest, korraldatakse mittevalitute osas järelvalimised või esitatakse uued kandidaadid.

19.5. Klubi Presidendiks valitud isik esitab Üldkogule kinnitamiseks kandidaadi (d)

Asepresidendi kohale.

19.6. Üldkoosolek kinnitab Asepresidendi kandidaadi lihthäälteenamusega. Juhul kui kandidaat ei

osutu valituks, esitab President uue kandidaadi.

19.7. Juhatuse liikme võib Üldkogu otsusega tagasi kutsuda kohustuste olulisel määral täitmata

jätmise või võimetuse korral Klubi tegevust juhtida või mõnel muul mõjuval põhjusel.

19.8. Juhatuse liige võib tagasi astuda enne tähtaega isikliku avalduse alusel.

19.9. Juhatuse liige ei või oma kohustuste täitmist panna kolmandale isikule.

19.10. Juhatuse liikmel on õigus saada ülesannete täitmisel tehtud vajalike kulutuste hüvitamist.

19.11. Juhatus peab andma Üldkogule vajalikku teavet juhtimise kohta ja esitama nende

nõudmisel vastava aruande.

19.12. Juhatuse liikmed vastutavad seaduse või Põhikirja nõuete rikkumisega, samuti oma

kohustuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmisega Klubile süüliselt tekitatud kahju eest

solidaarselt. Juhatuse liikmed , kes on oma kohustuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase

täitmisega tekitanud süülist kahju klubi võlausaldajale, vastutavad võlausaldaja ees solidaarselt

Klubiga. Juhatuse liikme vastu esitatava nõude aegumistähtaeg on kolm (3) aastat rikkumise

toimumisest või rikkumise algusest.

Artikkel 20 – JUHATUSE PÄDEVUS

20.1. Juhatus korraldab Klubi igapäevast juhtimist ja võtab vastu otsuseid Klubi juhtimise

küsimustes.

20.2. Juhatuse pädevusse kuulub :

20.2.1. korraliste ja erakorraliste Üldkogude kokkukutsumine;

20.2.2. liikmete vastuvõtmise ja liikmeskonnast välja arvamise otsustamine;

20.2.3. liikmete arvestuse pidamine ja registripidaja(te)le seaduses ette nähtud andmete esitamine;

20.2.4. kinnisvara ja vallasvara käsutamine ja haldamine;

20.2.5. juhatuse liikmete määramine Üldkogul kinnitatud ametikohtadele;

20.2.6. liitudesse astumise ja sealt lahkumise otsustamine;

20.2.7. majandusaasta aruande koostamine ja Üldkogule kinnitamiseks esitamine;

20.2.8. Klubi tegevuskavade ja eelarve koostamine ja kinnitamine;

20.2.9. Klubi komisjonide ja toimkondade juhtide ja esimeeste nimeline kinnitamine;

20.2.10. välissuhete korraldamine ja koordineerimine;

20.2.11. sümboolika kavandite ning statuutide kinnitamine;

20.2.12. Klubi võistluste ja ürituste kalendri, võistluste juhendite ja eelarvete, kohtunikekogude,

treenerite nõukogu koosseisude kinnitamine ja muude jalgpalliga seonduvate üldküsimuste

lahendamine;

20.2.13. kordade ja muude klubi normdokumentide väljatöötamine ja kehtestamine;

20.2.14. laenude võtmine ja andmine;

20.2.15. kontode ja arvete avamine krediidiasutuses, lepingute sõlmimine, töötajate tööle võtmine

ning töölt vabastamine ja volikirjade väljaandmine.

20.2.16. kõikide muud küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või Põhikirjaga antud teiste

organite pädevusse.

Artikkel 21 – JUHATUSE KOOSOLEK

9

21.1 Juhatuse koosolekud kutsub kokku President vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini kui

üks kord kvartalis.

21.2 kutse juhatuse koosolekule edastab President juhatuse liikmetele hiljemalt seitse (7) päeva

enne koosoleku toimumist.

21.3. Juhatuse koosolekut juhib Klubi President või tema puudumisel asepresident.

21.4. Juhatus on otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb üle poole juhatuse liikmetest.

21.5. Juhatuse otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekust osa võtnud

liikmetest.

21.6. Juhatuse liige ei tohi hääletamisel osaleda, kui otsustatakse tehingu tegemist tema või temaga

seotud isiku ja Klubi vahel, samuti kui hääletusel osalemisega kaasneb või võib kaasneda otsene

huvide konflikt.

21.7. Juhatuse koosolek protokollitakse. Protokolli märgitakse koosoleku toimumisaeg ja -koht,

koosolekust osavõtnute nimed, koosolekul arutatud küsimused ning vastvõetud otsused. Protokollile

kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.

Artikkel 22 – KOMISJON

22.1. Komisjon on Klubi Organ, mis täidab Üldkogu poolt talle pandud ülesandeid.

22.2. Komisjoni liikmed määrab ametisse ja kutsub tagasi Üldkogu.

22.3. Komisjoni volitused kestavad sama perioodi mis Juhatusel.

22.4. Komisjoni liikmed peavad oma ülesannete täitmisel tegutsema erapooletult ning end taandama,

kui nende sõltumatus satub kahtluse alla või kui tekib huvide konflikt.

22.5.Komisjoni liige ei või samal ajal olla Juhatuse liige.

22.6 Komisjoni koosoleku kutsub kokku komisjoni esimees, teatades sellest komisjoni liikmetele

aegsasti ette.

22.7 Komisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt ½ koosseisust. Kui

komisjoni liige ei vasta sõltumatuse nõuetele või kui mingil muul põhjusel tekib kahtlus tema

erapooletuses, on ta kohustatud taotluse läbivaatamiselt taanduma. Vaidluse korral otsustavad

taandamise ülejäänud komisjoniliikmed hääletamise teel.

22.8 Komisjon võtab otsuseid vastu hääletamise teel. Häälte võrdse jagunemise korral otsustab

komisjoni esimehe hääl.

22.9 Komisjon esitab oma aruanded ja läbiviidud kontrollide tulemused Üldkogule.

Artikkel 23 – TOIMKOND

23.1. Toimkond on Klubi Organ, mis täidab Juhatuse poolt talle pandud ülesandeid.

23.2. Toimkonna otsused on Juhatusele soovitusliku iseloomuga.

23.3. Toimkonna liikmed määrab ametisse ja kutsub tagasi Juhatus toimkonna juhi

ettepanekul.

23.4. Toimkonna volitused kestavad Juhatuse poolt määratud ajani.

23.5. Toimkonna juht nimetatakse Juhatuse liikmete seast.

23.6. Toimkonna koosseisu nimetab ja koosolekud kutsub kokku Toimkonna juht, teatades sellest

Toimkonna liikmetele aegsasti ette.

23.7 Toimkond võtab otsuseid vastu hääletamise teel. Häälte võrdse jagunemise korral otsustab

Toimkonna juhi hääl.

23.8 Toimkonna Juht esitab Toimkonna ettepanekud ja aruanded Juhatusele.

Artikkel 24 – JÄRELVALVE

24.1. Üldkogu teostab järelevalvet teiste organite tegevuse üle.

24.2. ülesande teostamiseks määrab Üldkogu Revidendi (või moodustab Revisjonikomisjoni).

24.3. järelevalve teostaja määratakse Üldkogu otsuses näidatud volituste ajaks.

10

24.4. järelvalvet teostav isik peab olema teovõimeline füüsiline isik ning ta ei tohi kuuluda

Juhatuse liikmete hulka ega töötada Klubis juhtival ametikohal. Juhatus peab võimaldama

Revidendil tutvuda kõigi revisjoni läbiviimiseks vajalike dokumentidega ning andma vajalikku

teavet.

24.5. Revident koostab revisjoni tulemuste kohta aruande , mille esitab Üldkogule.

KLUBI VAHENDID ,VARA JA ARUANDLUS

Artikkel 25 – VAHENDID JA VARA

25.1. Klubi vahendid ja vara moodustavad:

25.1.1 liikmemaksudest;

25.1.2 füüsiliste ja juriidiliste isikute annetustest;

25.1.3. riiklikest ja kohalike omavalitsuste eelarvest eraldatud toetustest ja eraldistest;

25.1.4. Klubi põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks korraldatavatest tuluüritustelt, sponsor- ja

reklaamlepingutest, loteriidest ja ennustusvõistlustest, tehingutest kinnis- ja vallasvaraga

laekuvast tulust, intressitulust ning muudest laekumistest.

25.2.Klubi vahendid ja vara kuuluvad Klubile ning neid kasutatakse ka käsutatakse Klubi

eesmärkide saavutamiseks vastavalt kehtivatele õigusaktidele ning käesolevale Põhikirjale.

25.3. Klubi võib oma vara ja vahendeid anda kasutamiseks (rentida ,laenata, anda tasuta kasutusse

jne.) oma liikmetele ja klubi liige klubile lepingulisel alusel.

25.4. Klubi ei kanna varalist vastutust oma liikmete varaliste kohustuste eest.

25.5. Liikmed ei kanna varalist vastutust Klubi kohustuste eest.

25.6. Klubi vastutab oma varaliste kohustuste eest talle kuuluva varaga.

25.7. Klubi vara, õiguste ,kohustuste ja liikmetega seonduv ning ühinemise kord on reguleeritud

mittetulundusühingute seadusega.

Artikkel 26 – ARUANDLUS

26.1. Klubi majandusaasta algab 1.jaanuaril ning lõpeb 31.detsembril.

26.2. Juhatus korraldab Klubi raamatupidamise vastavalt raamatupidamise seadusele. Pärast

majandusaasta lõppu koostab juhatus raamatupidamise aastaaruande ning esitab selle Üldkogule

viie (5) kuu jooksul, arvates majandusaasta lõppemisest.

26.3. Kinnitatud majandusaasta aruandele kirjutavad alla kõik juhatuse liikmed.

26.4. Klubi maksab makse riigi- ja kohalikku eelarvesse ning esitab oma asukohajärgsele

maksuhalduri kohalikule talitusele maksudeklaratsiooni õigusaktides sätestatud korras.

26.5. Klubi esitab oma tegevuse ja saadud toetuste kohta statistilise (d) aruande (d) õigusaktides

ettenähtud korras.

KLUBI ÜHINEMINE, JAGUNEMINE JA LÕPETAMINE

Artikkel 27 – KLUBI ÜHINEMINE JA JAGUNEMINE

27.1 Klubi (ühendav klubi) võib ühineda teise klubiga (ühendatav klubi) Üldkogu otsuse alusel.

27.2. Ühendatav Klubi loetakse lõppenuks alates vastavasisulise kande registreerimisest

Äriregistris.

27.3. Klubi võib jaguneda jaotumise teel Üldkogu otsuse alusel kui Üldkogul osaleb või on

esindatud üle 2/3 klubi liikmetest ja selle poolt hääletab üle 2/3 koosolekul osalenud liikmetest või

nende esindajatest.

27.4. Jaotumisel annab jagunev Klubi oma vara üle omandava(te)le klubidele.

11