Klubi noorliikmeteks saavad olla Klubi tegevuses osaleda soovivad kuni 19-aastased füüsilised isikud, kes tunnistavad ja täidavad käesolevat Põhikirja ja muid Klubi kehtestatud jalgpallialast tegevust reguleerivaid dokumente, osalevad aktiivselt Klubi tegevuses, tasuvad regulaarselt noorliikmemaksu ning aitavad oma tegevusega kaasa Klubi eesmärkide elluviimisele ja klubilisele tegevusele.

Klubi töökeeleks on eesti keel.

Nõuded klubi noorliikmele

JK Lootos noorliige :

 1. tegeleb regulaarselt jalgpallitreeningutega, (osaleb vähemalt 75%-l treeningutest).
 2. osaleb treeneri(te) juhendamisel kõikidel klubi kalenderplaani kantud võistlustel ja laagrites.
 3. ilmub mängudele, treeningutele ja väljasõitudele kokkulepitud kohas ja ajal alati täpselt ja õigeaegselt.
 4. täidab kõiki treeneri juhiseid ja korraldusi.
 5. tasub õigeaegselt  klubi  poolt  kehtestatud  tasud.
 6. kasutab heaperemehelikult  klubi  vara  ja varustust ning  tagastab  selle  Klubi  juhatuse esindaja esimese  nõude  peale.
 7. ei suitseta, ega tarvita alkohoolseid jooke ja narkootilisi aineid.
 8. ei tegele klubi huvisid, mainet või head nime kahjustava tegevusega.
 9. käitub väärikalt oma klubikaaslaste, kaasmängijate, vastaste, kohtunike ja pealtvaatajate suhtes.
 10. kannab treeningutel, mängudel ning vajadusel ka reklaamüritustel Klubi poolt määratud vormiriietust.
 11. kasutab välismängule, turniirile või treeninglaagrisse sõitmiseks Klubi poolt määratud transpordivahendit.
 12. järgib välismängudel, turniiridel ja treeninglaagrites võistkondadele kehtestatud käitumise korda ja reegleid.
 13. ei lahku võistkonna juurest ega treeningult/mängult ilma treeneri või võistkonna esindaja loata.
 14. võtab osa kõigist Klubi poolt määratud arstlikest kontrollidest ja taastumisprotseduuridest.
 15. on sõbralik ja lahke ning keskendub oma jalgpallialaste oskuste arendamisele ja täiendamisele.

Noorliikmel on õigus:

 1. Osaleda klubi jalgpallitreeningutel ja klubi võistlustel;
 2. Osaleda klubi korraldatud treeninglaagrites ja välisturniiridel;
 3. Kasutada klubi poolt pakutavaid sportimis tingimusi vastavalt klubis kehtestatud korrale;
 4. Esitada klubi juhtorganitele taotlusi materiaalse ja moraalse toetuse saamiseks.
 5. Kasutada vastavalt kehtestatud korrale klubi sümboolikat ja eelisolukorras klubi  vara.